WISP

Từ Từ điển công nghệ

Wireless Internet Service Provider (WISP), tiếng Việt gọi là nhà cung cấp dịch vụ internet không dây.

Xem thêm