Computer Aided Design

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 20:05, ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Falleaf (Thảo luận | đóng góp) (Computer aided design đổi thành Computer Aided Design)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

Computer-Aided-Design (CAD), tiếng Việt gọi là Thiết kế với sự hỗ trợ/trợ giúp bởi máy tính, là một khái niệm chỉ một phương pháp thiết kế điện tử, thiết kế chi tiết máy,... có sử dụng các công cụ phần mềm chạy trên máy tính.