ACK

Từ Từ điển công nghệ


ACK (ACKnowledgment) là tín hiệu chỉ rằng một hoặc nhiều khối dữ liệu đã được nhận và giải mã thành công. ACK được dùng trong HARQ cũng như là ARQ ở tầng RLC.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài