ADSL2

Từ Từ điển công nghệ


ADSL2 (Asymmetric Digital Subscriber Line version 2), là phiên bản cải tiến của ADSL được chuẩn hóa bởi ITU năm 2002. Công nghệ ADSL2 nhắm vào cải tiến kỹ thuật điều chếmã hóa để tăng tốc độ đường xuống lên 12Mbps (so với 8Mbps của ADSL) và tốc độ đường lên lên 1Mbps. ADSL2 cũng giảm thiểu giao thoa trên đường truyền dẫn đến tăng khoảng cách truyền lên từ 5-10%.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu