Chip

Từ Từ điển công nghệ

Chip, trong công nghệ còn được biết đến với tên vi mạch tích hợp