HTML

Từ Từ điển công nghệ


HTML (Hypertext Markup Language), tiếng Việt gọi là Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản, là một loại ngôn ngữ của máy tính dùng để tạo ra các tài liệu dạng hypertext. HTML sử dụng một số lượng giới hạn các tags cùng với mã văn bản ASCII để mô tả cấu trúc chung của nhiều loại tài liệu trên mạng thông tin toàn cầu. HTML giờ đây đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức W3C duy trì. Phiên bản mới nhất của nó hiện là HTML 4.01 (phiên bản 5 đang trong giai đoạn hoàn chỉnh).

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài