Intellectual property

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ IP (Intellectual property))

Intellectual Property (IP), là một khái niệm dùng trong thiết kế vi điện tử và hệ thống nhằm chỉ các khối chức năng có mang đặc tính trí tuệ. Các ví dụ về IP như bộ xử lý trung tâm, bộ xử lý tín hiệu số, bộ biến đổi fourrier nhanh (FFT), etc.