IPv4

Từ Từ điển công nghệ


IPv4 (Internet Protocol version 4), tiếng Việt gọi là Giao thức Internet phiên bản 4, là phiên bản đầu tiên của giao thức IP đã được triển khai rộng khắp và là cơ sở của mạng Internet. Phiên bản IPv4 được miêu tả trong RFC791.

IPv4 sử dụng địa chỉ IP có 32 bits, điều đó có nghĩa là chỉ có tối đa 4 294 967 296 địa chỉ IP trên thế giới. Điều này đã là hạn chế sự phát triển của Internet. Do vậy người ta đã nghĩ đến giải pháp thay thế IPv4 bằng địa chỉ IPv6 (128 bits). Trước khi IPv6 được triển khai rộng, để giải quyết vấn đề tài nguyên địa chỉ IP người ta thường dùng giải pháp NATCIDR.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài