JRRM

Từ Từ điển công nghệ

JRRM (viết tắt của Joint Radio Resource Management) là cơ chế Quản lý tài nguyên radio chung của hai hay nhiều RAT kết nối liên mạng với nhau. JRMM đồng nghĩa với CRRM.