CRRM

Từ Từ điển công nghệ


CRRM (viết tắt của Common Radio Resource Management) (Quản lý tài nguyên radio chung) là giao thức được định nghĩa bởi 3GPP để giúp thực hiện việc quản lý chung tài nguyên radio của nhiều mạng RAT được kết nối liên mạng với nhau (interworking). CRRM qui định việc trao đổi liên lạc những thông tin liên quan đến việc sử dụng tài nguyên của nhiều BS của nhiều RAT khác nhau với mục đích phân chia và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên chung này.

Tham khảo thêm

3GPP "Improvement of RRM across RNS and RSN/BSS"