LTE-Advanced

Từ Từ điển công nghệ


LTE-Advanced (Long Term Evolution - Advanced) là một bước phát triển tiếp theo của công nghệ LTE nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu của họ IMT-Advanced của ITU (công nghệ di động thế hệ thứ 4). LTE-Advanced sẽ là công nghệ di động băng rộng cho tốc độ dữ liệu ngang bằng thậm chí cao hơn tốc độ dữ liệu mạng cố định (như FTTH) trong khi vẫn đảm bảo tốt QoS. LTE-Advanced sẽ được xây dựng trên nền công nghệ LTE.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài