QoS

Từ Từ điển công nghệ

Quality of Service (QoS), tiếng Việt gọi là chất lượng dịch vụ, là một thuật ngữ dùng để chỉ chất lượng của một hệ thống truyền thông hay một kết nối truyền thông trong mạng viễn thông. Tuy thuộc vào hệ thống truyền thông, chất lượng dịch vụ có thể là đặc tính của một dịch vụ, SNR, BER, băng thông, thời gian trễ, mức độ bảo mật, tốc độ truyền thông, mức độ ưu tiên và nhiều yếu tố khác.