NLoS

Từ Từ điển công nghệ


NLoS (None Line of Sight), tiếng Việt gọi là Tầm nhìn hạn chế, là khái niệm dùng trong thông tin vô tuyến, truyền sóng không dây... với nghĩa là có vật cản đường truyền sóng giữa trạm phát và trạm thu.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài