PIN

Từ Từ điển công nghệ


PIN (Personal Identification Number), tiếng Việt gọi là Mã số định danh cá nhân, là mã số được dùng để xác nhận người dùng. Mã PIN gồm có 4 chữ số và người dùng có thể thay đổi được. Mã PIN được dùng để mở thẻ SIM trong điện thoại di động hay dùng để xác thực khi dùng thẻ tín dụng ngân hàng.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài