POP (Post Office Protocol)

Từ Từ điển công nghệ


POP (Post Office Protocol), tiếng Việt gọi là Giao thức bưu điện, là một giao thức Internet được dùng để nhận email từ server về ứng dụng khách. POP thuộc lớp ứng dụng trong mô hình 7 lớp OSI và mô hình 5 lớp TCP/IP.

Phiên bản mới nhất của POP là phiên bản 3, nên giao thức này thường được gọi là POP3

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

  • RFC1939 - Post Office Protocol - Version 3