QPSK

Từ Từ điển công nghệ


QPSK viết tắt của từ Quadature Phase Shift Keying, tiếng Việt gọi là điều chế pha trực giao. QPSK là 1 kỹ thuật điều chế tín hiệu số, mã hóa 2 bit thành 1 symbols.

Thông tin thêm

QPSK (Quadrature phase-shift keying) thỉnh thoảng cũng đươc gọi là PSK, 4-PSK, 4-QAM. QPSK là dùng trục tọa độ cắt vòng tròn ra 4 pha (phases) để chuyễn đổi 2 bits thành một symbol.

[1]

Như thế mổi lần phase shift được đưa vào trục thì 2 bits được dùng thế nên lượng trữ tăng lên gấp đôi.

Phương_tiện:http://en.wikipedia.org/wiki/File:QPSK_Gray_Coded.svg

Liên kết ngoài

Xem thêm