Thảo luận:QPSK

Từ Từ điển công nghệ

Đề nghị Đức tuân thủ đúng hướng dẫn của anh TXT khi viết từ mới :D--Nvqthinh 02:31, ngày 16 tháng 10 năm 2007 (PDT)