RFC

Từ Từ điển công nghệ


RFC (Request for Comments), tiếng Việt gọi là Đề nghị duyệt thảo và bình luận, là tập hợp những tài liệu về kiến nghị, đề xuất và những lời bình luận liên quan đến công nghệ, giao thức trong mạng Internet. Các tài liệu RFC đựợc chỉnh sửa, thay đổi đến khi tất cả các kỹ sư thành viên của IETF đồng ý và duyệt, sau đó những tài liệu này được xuất bản và được công nhận là một chuẩn cho Internet.