IETF

Từ Từ điển công nghệ


IETF (Internet Engineering Task Force) tạm dịch là Lực Lượng Quản Lý Kỹ Thuật. Đây là một nhánh của IAB, bao gồm hơn 80 nhóm làm việc, có chức năng nghiên cứu, phát triển và quyết định các chuẩn dùng trong Internet. Trang web chính của IETFwww.ietf.org. Các chuẩn của IETF tồn tại dưới dạng RFC (Request for Comments).