SABM

Từ Từ điển công nghệ


SABM (Set Asynchronous Balanced Mode), tiếng Việt gọi là Khởi tạo chế độ cân bằng dị bộ, là một thông điệp của giao thức HDLC, dùng để khởi tạo Chế độ cân bằng dị bộ (ABM).


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài