SIGTRAN

Từ Từ điển công nghệ


SIGTRAN (Signaling Transport Protocol), tiếng Việt gọi là Giao thức truyền tải báo tin. Nhiệm vụ chính của SIGTRAN là dùng để truyền thông tin báo hiệu của mạng PSTN qua mạng IP. Đây là một giao thức truyền tải mới được xây dựng để thay thế TCP trong việc truyền tín hiệu SS7.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài