UA

Từ Từ điển công nghệ


UA (User Agent), tiếng Việt gọi là tác nhân người dùng.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài