USIM

Từ Từ điển công nghệ


USIM (Universal Subscriber Identity Module), tiếng Việt gọi là bộ nhận dạng trạm gốc của mạng UMTS, là thẻ SIM dùng trong mạng UMTS. Do vậy, USIM chứa các thông tin giống như một thẻ SIM nhằm đảm bảo người dùng được truy nhập vào mạng thuê bao.

Tương đương với USIM trong mạng CDMARUIM. Tương đương với USIM trong mạng GSMSIM.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài