XML

Từ Từ điển công nghệ


XML (Extensible Markup Language), tiếng Việt gọi là Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng, là Là một "ngôn ngữ đánh dấu" được thiết kế để lưu trữ dữ liệu dưới dạng văn bảng theo một cấu trúc được xác định sẵn. Mục đích chính của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet.


Xem thêm

HTML

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài