Lịch sử sửa đổi của “ASAP”

Từ Từ điển công nghệ

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:32, ngày 25 tháng 9 năm 2007TXT (Thảo luận | đóng góp). . (224 byte) (+224). . (New page: '''as soon as possible (ASAP)''', tiếng Việt gọi là '''nhanh nhất có thể''', là một thuật ngữ viết tắt phổ biến trong các tài liệu kĩ thuật. [[Thể lo...)