Lịch sử sửa đổi của “Thysistor”

Từ Từ điển công nghệ

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 05:58, ngày 26 tháng 4 năm 2008Falleaf (Thảo luận | đóng góp). . (182 byte) (+182). . (Trang mới: là khái niệm chung nhất chỉ một loại linh kiện bán dẫn hoạt động như một ngắt điện. Có nhiều linh kiện thuộc loại này như SCR, diac, triac...)