BS

Từ Từ điển công nghệ


BS (Base Station) là trạm thu phát sóng dùng trong các hệ thống truyền thông vô tuyến.

Xem thêm