Broadcast

Từ Từ điển công nghệ


Broadcast, tiếng Việt gọi là quảng bá. Trong hệ thống mạng hữu tuyến, quảng bá là thuật ngữ dùng để chỉ việc gửi một gói thông tin đến tất các nút mạng trong mạng. Để thực hiện hình thức quảng bá, địa chỉ đến của gói tin sẽ là địa chỉ quảng bá.

Đối với mạng thông tin di động tế bào, hình thức quảng bá được tiến hành bằng cách truyền tải gói tin trên một kinh truyền nhất định, còn gọi là kênh quảng bá, thay vì dùng địa chỉ quảng bá.

Broadcast svg.png

Xem thêm

Liên kết ngoài