Multicast

Từ Từ điển công nghệ


Multicast, tiếng Việt gọi là truyền thông (phát/chuyển) đa hướng, là thuật ngữ miêu tả hình thức quảng bá một thông điệp hay một gói tin đến một nhóm nút mạng hay người dùng trên mạng LAN, WAN hay Internet. Một ví dụ đơn giản của phương thức truyền thông đa hướng là việc gửi e-mail tới một mailing list.

Multicast svg.png

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài