Chuyển giao

Từ Từ điển công nghệ


Chuyển giao (handover) trong mạng thông tin di động là quá trình chuyển một kết nối thoại hoặc dữ liệu từ một kênh (sector) này sang kênh khác trong cùng một trạm phát sóng (BS) hoặc từ trạm BS này sang BS khác. Có nhiều loại chuyển giao khác nhau: chuyển giao cứng, chuyển giao mềm, chuyển giao nhanh, chuyển giao dọc, chuyển giao ngang,....