FTP

Từ Từ điển công nghệ

FTP (viết tắt của File Transfer Protocol) hay Giao thức truyền tập tin thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP, chẳng hạn như Internet. FTP là một giao thức ứng dụng kiểu máy chủ - máy con (client-server). FTP sử dụng dịch vụ cung cấp bởi giao thức TCP để đảm bảo sự tin cậy cho thông tin truyền giữa các nút mạng. FTP được chuẩn hóa bởi IETF thông qua RFC 959.