IAB

Từ Từ điển công nghệ


IAB ( viết tắt của Internet Architecture Board) là Ủy Ban Cố Vấn Internet được bổ nhiệm bởi những ủy viên của Internet Society (ISOC). Nhiệm vụ của IAB là theo dõi sự phát triển về mặt kỹ thuật và kỹ nghệ của Internet. IAB bao gồm nhiều lực lưỡng quản lý trong đó đáng kể nhất là IETFIRTF. Ngoài ra, IAB còn quản lý một số tổ chức có liên quan đến Internet khác như ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), IESG (Internet Engineering Steering Group), IRSG (Internet Research Steering Group) v.v.