MGCF

Từ Từ điển công nghệ


MGCF (Media Gateway Control Function), tiếng Việt gọi là Chức năng điều khiển cổng media, là một thực thể chức năng trong kiến trúc IMS. MGCF có nhiệm vụ quản lý cổng phương tiện, bao hàm các chức năng như: liên lạc với S-CSCF để quản lý các cuộc gọi trên kênh phương tiện, làm trung gian chuyển đổi giữa giao thức báo hiệu ISUPSIP. MGCF quản lý một hay nhiều IP Multimedia-Media Gateway (IM-MGW). IM-MGW tương tác với MGCF để thực hiện chức năng quản lý tài nguyên trong hệ thống sử dụng IMS.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài