S-CSCF

Từ Từ điển công nghệ


S-CSCF (Serving-Call Session Control Function ) là một nút trung tâm của hệ thống báo tín hiệu IMS. S-CSCF vận hành giống như một máy chủ SIP nhưng nó bao hàm cả chức năng quản lý phiên dịch vụ.

Chức năng của S-CSCF bao gồm:

  • Đóng vai trò như một máy chủ Registar trong hệ thống SIP.
  • Tham gia trong tất cả các quá trình báo hiệu từ hệ thống IMS về người dùng UE
  • Chọn lựa AS nào sẽ cung cấp dịch vụ cho người dùng và định tuyến dịch vụ.
  • Thực hiện các chính sách của nhà cung cấp dịch vụ.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài