PDP (Packet Data Protocol)

Từ Từ điển công nghệ


PDP (Packet Data Protocol) là một giao thức nhằm thiết lập và qui định các thông tin liên quan đến kết nối của UE với SGSNGGSN. Thông tin này sẽ cho phép cũng như qui định việc gửi và nhận thông tin của UE trong mạng GPRS.