PSDN

Từ Từ điển công nghệ


PSDN (Public switched data network), tiếng Việt gọi là mạng chuyển mạch số liệu công cộng, là mạng chủ yếu cung cấp các dịch vụ số liệu. Thuật ngữ PSDN được dùng để phân biệt với mạng PSTN. Ngày nay PSDN không những được dùng để chỉ mạng vận tải ATM Frame Relay, mà còn chỉ mạng IP, GPRS và những mạng chuyển mạch gói khác. Mạng PSDN đang phát triển nhanh cùng với sự bùng nổ của Internet và các mạng riêng ảo (VPN).


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài