MT

Từ Từ điển công nghệ


MT (Mobile Termination), là một phần của UE chịu tránh nhiệm gửi và nhận sóng vô tuyến thông qua một giao diện radio. MT chứa các giao thức như NAS, AS

Xem hình minh họa cấu tạo bên trong một UE:

UserEquip.PNG

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài