TE

Từ Từ điển công nghệ


TE (Terminal Equipment), tiếng Việt gọi là Thiết bị cuối, là một phần của UE mà ở đó thông tin đến từ lớp ứng dụng được tạo ra để gửi đi hay được xử lý khi nhận về. Ví dụ đơn giản của một TE là PC, laptop...

Xem hình minh họa cấu tạo bên trong một UE:

UserEquip.PNG

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài