URL

Từ Từ điển công nghệ

URL (viết tắt của Uniform Resource Locator) được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên Internet. URL mang lại khả năng siêu liên kết cho các trang mạng. Một URL bao gồm tên giao thức (http, ftp), tên miền, à có thể có cả chỉ định cổng, đường dẫn tuyệt đối trên máy phục vụ của tài nguyên, các truy vấn, chỉ định mục con. Ví dụ http://vntelecom.org/diendan là một URL tham chiếu đến diễn đàn VNTelecom.