HTTP

Từ Từ điển công nghệ


HTTP (HyperText Transfer Protocol), tiếng Việt gọi là Giao Thức Truyền Siêu Văn Bản. HTTP là một giao thức chuẩn trực thuộc lớp ứng dụng trong mô hình 7 lớp OSI và được dùng để liên hệ thông tin giữa máy cung cấp dịch vụ (Web Server) và máy dùng dịch vụ (Client). HTTP tương thích với nhiều định dạng thông tin, media và hồ sơ.

Xem thêm

Liên kết ngoài

  • RFC2616 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1