WiBro

Từ Từ điển công nghệ


WiBro (WIreless BROadband ) là một công nghệ Internet băng rộng không dây được phát triển ở Hàn Quốc. Thực tế, WiBro là tên Hàn Quốc của công nghệ WiMAX di động. WiBro sử dụng kỹ thuật song công TDD, đa truy nhập OFDMA với băng thông 8.75MHz. WiBro đã được triển khai và đưa vào dịch vụ từ tháng 6 năm 2006.

WiBro cung ứng tốc độ dữ liệu từ 30-50Mbps với vùng phủ từ 1-5km và tốc độ di chuyển tối đa cho phép là 120km/h.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài