AODV

Từ Từ điển công nghệ


AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector), tiếng Việt gọi là Định tuyến vectơ khoảng cách dựa trên yêu cầu trong mạng ad-hoc, là một giao thức định tuyến phổ biến trong mạng tuỳ biến MANET. Đây là thuật toán định tuyến điểu khiển theo yêu cầu (reactive routing).

AODV dựa trên thuật toán vectơ khoảng cách được sắp xếp tới đích DSDV phổ biến trong định tuyến Internet. AODV tối thiểu hoá số bản tin quảng bá cần thiết bằng cách tạo ra các tuyến trên cơ sở theo yêu cầu, ngược với việc duy trì một danh sách hoàn chỉnh các tuyến như thuật toán DSDV. Khi một nút nguồn muốn gởi một bản tin đến một nút đích nào đó và không biết rằng đã có một tuyến đúng đến đích đó, nó phải khởi đầu một quá trình khám phá đường truyền để xác định nút khác. Nó phát quảng bá một gói yêu cầu tuyến (RREQ) đến các nút lân cận. Nút này sau đó sẽ chuyển tiếp gói yêu cầu đến nút lân cận khác. Quá trình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có một nút trung gian nào đó xác định được một tuyến đủ tươi (fresh enough) để đạt đến đích.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

Các giải pháp định tuyến tối ưu trong mạng di động không dây tuỳ biến.