C2C

Từ Từ điển công nghệ


C2C (Car-to-Car), là thuật ngữ dùng trong mạng VANET, đồng nghĩa với V2V.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài