V2V

Từ Từ điển công nghệ


V2V (Vehicle to Vehicle), là thuật ngữ dùng trong mạng VANET để chỉ việc giao tiếp giữa hai xe đang lưu thông trên đường. Việc giao tiếp giữa 2 xe có thể thông qua kết nối trực tiếp hay nhờ vào sự tiếp sức (relay) của nhiều xe khác.

Thuật ngữ V2V đồng nghĩa với thuật ngữ C2C.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài