CDMA2000

Từ Từ điển công nghệ


CDMA2000 là một họ chuẩn thông tin di động sử dụng công nghệ CDMA được chuẩn hóa bởi 3GPP2. CDMA2000 bao gồm 3 chuẩn chính: CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO, CDMA2000 EV-DV. CDMA2000 hoạt động trong dãi tần số 450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, và 2100 MHz.

CDMA2000 là công nghệ 3G tiếp nối của công nghệ 2G CdmaOne (hay IS-95) và được xem như là một đối thủ cạnh tranh với công nghệ 3G/UMTS. Tuy nhiên, CDMA2000 1xRRT thường được nhắc đến như là một công nghệ 2.5G (tương ứng với GPRS).

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

CDMA Development Group