HTTPS

Từ Từ điển công nghệ


HTTPS( Secure HTTP), là một sự kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên Internet. Giao thức HTTPS thường được dùng trong các giao dịch cần sự bảo mật như e-commerce, e-banking ... trên Internet.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài