UDP

Từ Từ điển công nghệ


UDP (User Datagram Protocol), là một giao thức truyền tải cốt lõi bên cạnh TCP trong bộ giao thức TCP/IP. UDP là giao thức thuộc lớp vận tải (lớp 4) trong mô hình 7 lớp OSI. Khác với TCP, UDP là giao thức truyền dữ liệu phi kết nối không cần bảo đảm thông tin: không có cơ chế để đảm bảo thông tin gửi đến được đích đến cũng như không biết thông tin đến theo thứ tự nào. Tuy nhiên các gói thông tin UDP vẫn được chèn các checksum để đảm bảo tính toàn vẹn của nội dung thông tin gửi đi.

Vì không có cơ chế gửi lại thông tin hay quản lý lưu lượng thông tin, UDP lại thích hợp để chuyển giao dữ liệu thời gian thực như âm thanh và video trực tiếp từ điểm này đến điểm khác trên Internet hay Intranet.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài