Anycast

Từ Từ điển công nghệ


Anycast, tiếng Việt gọi là truyền thông hướng bất kỳ là hình thức truyền thông trong đó thông tin được gửi đến một số máy thu, mà chúng được chọn ngẫu nhiên tại mỗi thời điểm, trong số một nhóm các máy thu đã xác định trước.

Anycast.png

Xem thêm

Liên kết ngoài