Unicast

Từ Từ điển công nghệ

Unicast, tiếng Việt gọi là truyền thông đơn hướng, là một phương thức truyền thông tin giữa một bộ phát và một bộ thu thông qua một môi trường truyền thông xác định (thường là mạng máy tính).

Xem thêm