I-CSCF

Từ Từ điển công nghệ


I-CSCF (Interrogating - Call Session Control Function) trong hệ thống mạng của một nhà cung cấp dịch vụ là điểm liên lạc cho tất cả các kết nối hướng đến một UE nằm trong mạng đó. I-CSCF là một thực thể chức năng trong hệ thống IMS.

Những chức năng chính của I-CSCF bao gồm:

  • Định tuyến thông điệp yêu cầu SIP nhận được từ một mạng khác đến S-CSCF tương ứng. Để làm được điều này, I-CSCF sẽ liên lạc với HSS để cập nhật địa chỉ S-CSCF tương ứng của người dùng.
  • I-CSCF có thể chọn và gán một S-CSCF cho người dùng nếu cần thiết.
  • I-CSCF định tuyến thông điệp yêu cầu SIP hoặc thông điệp trả lời SIP đến một S-CSCF/I-CSCF nằm trong mạng của một nhà cung cấp dịch vụ khác.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài